Resultaat

We streven er in ons werk naar om jaarlijks onze kosten en baten in balans te houden. Het resultaat in 2019 was € 93.373 negatief bij een som van de baten van € 5.897.520. Dit resultaat is het gevolg van een bewuste keuze. We hebben gedurende het jaar besloten om de continuïteit en impact van ons werk zeker te stellen door capaciteit-tekorten op te vangen met inzet van externen, in meerdere mate dan was begroot. Dit was nodig om het geplande programma goed uit te kunnen voeren, en uitval door ziekte en piekmomenten goed op te kunnen vangen. Ook kon hierdoor voldoende tijd worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze mensen, in ontwikkeling van de impact-strategie van onze programma’s (theory of change), en het beheersen van de werkdruk.

Opbrengsten

In 2019 zijn de opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot doordat in februari het Droomfonds werd toegekend voor ons project “De Rijke Noordzee” en de uitvoering van dit project in samenwerking met Stichting De Noordzee in de steigers kon worden gezet. Daarnaast is dit jaar is weer hard gewerkt aan vele projecten, die konden worden uitgevoerd door de steun van onze partners en financiers. Voor enkele projecten konden geen externe financiers worden gevonden, zoals het klimaatakkoord. In 2019 hebben we minder eenmalige meevallers gehad in vergelijking met 2018. Toen mochten we een substantiële gift en een groot bedrag uit nalatenschap ontvangen.

Lasten

Ook onze lasten waren in 2019 hoger dan begroot. De capaciteit was gemiddeld 0,7 FTE lager dan begroot. Dit komt door latere instroom van nieuwe collega’s dan verwacht. Daarentegen hebben we meer besteed aan externe inhuur om ziekteverzuim en piekbelastingen op te vangen. De huisvestingskosten waren lager dan begroot door het relatief nieuwe pand, minder kosten voor verzekeringen en lagere schoonmaakkosten. Ook zijn de kosten van kantoorartikelen en mobiele telefonie lager dan begroot. Uit de voorziening “directie” (voor tegenvallers) is 66 k€ ongebruikt en vrijgevallen. De kosten voor Beheer en Administratie zijn hoger dan begroot. Ook hier heeft ziekteverzuim (niet werkgerelateerd) en vervanging een grote rol gespeeld.

Ratio’s

Uitgedrukt in percentage van de totale lasten is de post Beheer en Administratie 8,2%. Ondanks de hogere kosten is dit percentage toch 0,1% lager dan begroot (8,3%). Dit komt doordat de som der lasten bijna € 1 miljoen hoger is dan begroot. Dit is volledig te verklaren door hogere materiële projectkosten ten opzichte van de begroting. Over 2018 was dit percentage 9,9%. Dit was toen te verklaren door de kosten die samenhingen met de vaststellingsovereenkomst die is gesloten met de belastingdienst voor de omzetbelasting voor de periode 2014 t/m 2017. Zonder deze extra kosten bedroeg het percentage over 2018 9%. Voor het percentage van de Beheer en Administratie ten opzichte van de som der lasten wordt gestreefd naar een percentage tussen de 7% en 9%.

Het percentage van de totaal aan de doelstellingen bestede middelen ten opzichte van de totale inkomsten van de organisatie is hoger dan voorgaand jaar, namelijk 91 % in 2019 t.o.v. 78% in 2018. Het percentage is met 91% weer in lijn met de jaren voor 2018. Het bestedingspercentage over 2018 van 78% was lager doordat er een positief resultaat van € 654.476 was gerealiseerd. Ten opzichte van de totale lasten is aan de doelstelling besteed 89%.

De financiele situatie

De financiële situatie van Natuur & Milieu is goed te noemen. De continuïteitsreserve is op het gewenste niveau van circa € 4 miljoen euro en de liquiditeiten zijn ook ruim te noemen. Van de in totaal € 11,3 miljoen aan liquide middelen is ruim € 9 miljoen vooruit ontvangen ten gunste van toegekende projecten.  Dit is een stabiele financiële basis waarop we verder kunnen bouwen.

Momenteel heeft het coronavirus de gehele wereld in zijn greep. Natuur & Milieu neemt alle maatregelen conform de voorschriften van de overheid om bij te dragen aan vertraging van verspreiding van het virus. We verwachten dat ook de omzet van Natuur & Milieu zal lijden onder deze situatie. Liquiditeit is geen probleem, maar voor de terugloop in omzet zijn waarschijnlijk wel maatregelen nodig. We zullen al onze vindingrijkheid aanwenden om op passende wijze te blijven werken aan onze missie.

Jaarrekening Accountantsverklaring