Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van - en de algemene gang van zaken in - de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.   

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu bestaat uit vijf tot negen personen, en is samengesteld aan de hand van een profielschets. Deze is gebaseerd op de aard en werkzaamheden van de organisatie en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden. De huidige leden van de Raad komen uit de sfeer van het bedrijfsleven, de financiële en advieswereld, de rijksoverheid en maatschappelijke ondernemingen en organisaties. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële beloning. De Raad houdt in een jaarlijkse evaluatie de uitoefening van zijn toezichthoudende rol tegen het licht en bekijkt elk jaar of haar samenstelling nog steeds adequaat is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie.

 

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu kwam in 2018 vijf keer plenair bijeen en hield één telefonische vergadering. De auditcommissie kwam drie keer bijeen. Ook hadden de leden van de auditcommissie een aantal keer telefonisch contact met het hoofd Bedrijfsvoering. De remuneratiecommissie sprak twee keer met de OR-leden van Natuur & Milieu. Op de agenda van de Raad stonden dit jaar o.a. de voortgang van de projecten, de acquisitieresultaten, de ontwikkeling van de financiën, integriteit en ongewenst gedrag, de opvolging van de voorzitter en voorzitter auditcommissie, het bestuursverslag en de jaarrekening 2017, de (meerjaren)begroting en het jaarplan 2019. In 2018 heeft Natuur & Milieu een nieuwe Meerjarenvisie opgesteld waarover de leden van de Raad met directeur en MT van gedachten hebben gewisseld. Ook hebben enkele medewerkers in de vergaderingen van de Raad presentaties gegeven over de thema’s waaraan zij binnen Natuur & Milieu werken.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening 2017 en de managementletter 2018 van de accountant op de agenda stonden, werden voorbereid door de auditcommissie. Deze besprekingen in de auditcommissie vonden plaats in aanwezigheid van de accountant van Mazars. In de managementletter van de accountant (oktober 2018) wordt opgemerkt dat Natuur & Milieu zorgvuldig en voortvarend bezig is met de speerpunten impact, samenwerking, projectmatig werken en “Great place to work”.

Ik ben er trots op dat Natuur & Milieu na een roerig 2017 zowel organisatorisch als financieel weer staat als een huis. De passie en gedrevenheid van team en directie zijn een bron van inspiratie om de koers van Natuur & Milieu met volle inzet te ondersteunen. In een gepolariseerd maatschappelijk en politiek speelveld slaagt Natuur & Milieu er telkens weer in om impact te realiseren. Een groot compliment aan directie en team. Minder vlees, minder vliegen, meer openbaar vervoer, meer woningisolatie: Natuur & Milieu weet de samenleving te raken. Ik ben er trots op dat ik daaraan mee heb mogen werken.
Marieke van der Werf

Positief resultaat en organisatie op orde

Uit dit jaarverslag blijkt dat de weg omhoog in 2018 is voortgezet. Na de eerdere reorganisatie en financiële verliezen, verbeterden de financiële resultaten zodanig dat er over 2018 zelfs sprake is van een positief resultaat. Ook de interne organisatie is verder verstevigd onder leiding van directeur Marjolein Demmers. Het was een jaar van een nieuw functiehuis, professionalisering van administratieve systemen, het in gang zetten van leiderschapstrainingen voor programmaleiders en om nog meer slagkracht te hebben en impact te realiseren, een nieuwe Meerjarenvisie en vele mooie projecten op de thema’s van Natuur & Milieu: voedsel, energie, mobiliteit en grondstoffen.

De Raad is de directeur en het managementteam, de overige medewerkers en vrijwilligers van Natuur & Milieu zeer erkentelijk voor hun betrokken en succesvolle inzet voor de organisatie. En heeft er alle vertrouwen in dat ook in 2019 vanuit de lijn in de Meerjarenvisie gericht op meer focus én meer impact, weer mooie resultaten geboekt gaan worden.

Ook bedanken we alle partners, financiers, donateurs en volgers van Natuur & Milieu voor hun vertrouwen en steun.

Namens de Raad van Toezicht,
Utrecht, mei 2019
Peter Molengraaf

Verantwoordingsverklaring
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor