Financien

Hier vindt u de jaarrekening en de toelichting op onze inkomsten en uitgaven in 2018.

Totale inkomsten

Totale uitgaven

De in de jaren 2016 en 2017 doorgevoerde vernieuwing van Natuur & Milieu (o.a. reorganisatie, directiewisseling, nieuwe huisvesting, strakkere sturing op de projectfinanciën) heeft zich niet alleen vertaald in een versterkte positie in het maatschappelijke en politieke krachtenveld, maar nadrukkelijk ook in een gezondere financiële huishouding. Dat zien we nu duidelijke terug in de cijfers, we sluiten 2018 af met een mooi positief resultaat van € 654.476 bij een som van de baten van € 5.692.015.

Deze cijfers konden we realiseren dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij, onze vele andere partners (zoals fondsen, bedrijven, overheden) en onze donateurs.

Het resultaat is voor een belangrijk deel te danken aan een substantiële gift en een groot bedrag uit een nalatenschap. Daarnaast zijn de personeelskosten lager dan begroot doordat er minder personeelsleden in dienst waren, de gemiddelde loonkosten lager zijn doordat hogere functies later ingevuld zijn. Ook diverse ander kostenposten vallen lager uit. De verhuizing naar het nieuwe pand, nieuw afgesloten contracten en tariefsverlagingen zijn hiervoor de verklaring.

Bovendien is Natuur & Milieu altijd voorzichtig bij het begroten van deze inkomensposten, en kan de inzet van de ontvangen middelen voor onze doelen veelal pas gerealiseerd worden in de jaren die volgen op het jaar van ontvangst. Dit heeft wel tot gevolg dat het percentage van de totaal aan de doelstellingen bestede middelen ten opzichte van de totale inkomsten van de organisatie lager is dan begroot en lager dan vorige jaren, namelijk 78 % in 2018 t.o.v. 94% in 2017. Doordat er een positief resultaat is gerealiseerd in 2018 kan er in 2019 meer besteed worden aan de doelstelling.

De kosten voor beheer en administratie komen, zowel absoluut gezien en als percentage, hoger uit dan begroot. Deze kosten vormen 9,9 % van de som der lasten terwijl er 8,3% begroot was. De stijging is volledig te verklaren door de kosten die samenhangen met de vaststellingsovereenkomst die is gesloten met de belastingdienst voor de omzetbelasting voor de periode 2014 t/m 2017. Zonder deze kosten bedraagt het percentage 9%. Voor het percentage van kosten Beheer en Administratie ten opzichte van de som der lasten wordt gestreefd naar een realisatie van een percentage tussen de 7% en 9%.

Vooruitblik 2019

De begroting en het jaarplan voor 2019 laten zien dat onze financiële huishouding goed op orde is. De reservepositie is verstevigd en Natuur & Milieu heeft met de meerjarenvisie en meerjarenbegroting heldere lijnen voor de toekomst uitgezet. En met het mooie positieve resultaat over 2018 kunnen we in 2019 nog meer impact realiseren door de inzet van meer middelen. De begroting 2019 is in de jaarrekening opgenomen.

Jaarrekening Accountantsverklaring
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor