De explosieve groei in het gebruik van grondstoffen is een belangrijke oorzaak van vervuiling. Bovendien zet het de leefbaarheid van onze omgeving onder druk. Daarom streeft Natuur & Milieu naar een meer circulaire economie waarin we veel zuiniger met grondstoffen omgaan.

Afgelopen jaar stond in het teken van plastics. Tijdens de Circulaire Economie Conferentie tekenden we met diverse grote bedrijven het Plastic Pact met afspraken over minder en beter recyclebaar plastic. Ons verpakkingenonderzoek toonde aan dat de huidige wetgeving te veel ruimte biedt aan onnodig verpakkingsmateriaal. Ook kwam uit het onderzoek dat het consumenten te moeilijk wordt gemaakt om afval goed te scheiden. De Tweede Kamer stelde er vervolgens vragen over en we mochten uitleg geven bij Teun van der Keuken in ‘De Monitor’.

Na jaren lobbyen lijkt er in 2019 eindelijk een beslissende stap gezet te zijn voor de invoering van statiegeld op kleine flesjes in 2020. Natuur & Milieu heeft de politiek opgeroepen om ook blikjes aan de wetgeving toe te voegen. Wij blijven lobbyen tot ook dat geregeld is.

Biomassa wordt vooral in 2020 een spannend onderwerp. Wij maken samen met de andere partners in de Sociaal Economische Raad (SER) een advies over de inzet daarvan. In 2019 werkten we mee aan diverse rapporten waarop dit advies gebaseerd wordt. Als basis gebruiken we hiervoor onze Biomassavisie (2018).

Een circulaire economie is alleen concurrerend als de milieuschade (denk aan de vervuiling van water, bodem en lucht) die vrijkomt tijdens het productieproces of verwerking van grondstoffen wordt meegerekend in de kostprijs. Daarom hebben we ook in 2019 weer aandacht besteed aan groene belastingen, producentenverantwoordelijkheid en statiegeldsystemen. In 2019 werkten we in klankbordgroepen van het Centraal Planbureau (CPB) en dachten we met het Ministerie van Financiën mee over een toekomstbestendig belastingstelstel.