Personeel & bedrijfsvoering

Gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar samen een gedeelde missie realiseren, zijn de grootste kracht van Natuur & Milieu. Wij werken vanuit zes ondernemende teams: Energie, Mobiliteit, Voedsel en Campagnes. Daarbij wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering.

Directie & Bestuur

Natuur & Milieu kent één statutair directeur, Marjolein Demmers, die tevens de bestuurder van de stichting is. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. In de uitvoering wordt de directeur ondersteund door het managementteam en de medewerkers. Het managementteam bestaat uit Mudi Allah Rakha, hoofd Bedrijfsvoering, Dorien Ackerman, hoofd Campagnes en Rob van Tilburg, hoofd Programma’s. De directeur van Natuur & Milieu wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad maakt jaarlijks in het eerste kwartaal met de directeur resultaatafspraken voor het nieuwe jaar. De realisatie van de resultaatafspraken wordt door de Raad geëvalueerd en beoordeeld. De beloning van de directeur volgt de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties’ van Goede Doelen Nederland.

Marjolein Demmers, Directeur Natuur & Milieu

In 2019 bekleedde Marjolein Demmers nevenfuncties als lid van:

 • Lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Drift for transition, Erasmus Universiteit
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Aquaminerals
 • Bestuurslid SKAO
 • Lid van het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL)
 • Voorzitter van het College van Deskundigen, Stichting MilieuKeur (tot september 2019)
 • Lid van de Sustainability Board Van Oord
 • Lid van de Strategische AdviesRaad van TNO Strategic Analysis & Policy  (SA&P)

 

Personeel & Bedrijfsvoering

Alle aantallen en percentages die betrekking hebben op de personeelsbezetting zijn inclusief de Groene11 en exclusief stagiaires, uitzend- en oproepkrachten.
Eind 2019 had Natuur & Milieu 49 medewerkers (40,5 fte) in dienst. Gemiddeld over 2019 was dit 39,0 fte.

Totaal medewerkers

Uit

Medewerkers Totaal Fulltime Parttime Fte
Man 16 1 15  13,7
Vrouw 36 3 30  26,8
Totaal 49 4 45 40,5

In- en uitstroom

In 2019 zijn 10 medewerkers in dienst gekomen. Medewerkers die bij Natuur & Milieu in dienst treden, starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In 2019 verlieten 7 medewerkers de organisatie.

Instroom

Instroom Totaal Fulltime Parttime
Man 4 0 4
Vrouw 6 0 6
Totaal 10 0 10

Uitstroom

Uitstroom Totaal Fulltime Parttime
Man 3 0 3
Vrouw 4 0 4
Totaal 7 0 7

Flexibele schil

In voorkomende gevallen wordt gewerkt met freelancers/zzp’ers of adviesbureaus. Voornamelijk voor tijdelijke (project)functies, ter vervanging bij ziekte of zwangerschap en/of als specifieke kennis of competenties nodig zijn die we zelf niet in huis hebben. Ook in 2019 hebben we gebruik gemaakt van de ‘flexibele schil’ en werkten er tijdelijk een aantal oproep- en uitzendkrachten voor Natuur & Milieu, voornamelijk voor specialistische expertise en ondersteunende werkzaamheden.

Stagiairs/afstudeerders

Natuur & Milieu biedt studenten graag de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeronderzoek te doen. Stagiaires worden in de teams opgenomen en draaien zo veel mogelijk mee. Op die manier kunnen ze veel leren en een nuttige bijdrage aan projecten leveren. In 2019 hadden we vier stagiaires.

Vrijwilligers

Natuur & Milieu is blij met de steun van een aantal vrijwilligers, die op regelmatige basis op ons kantoor werken. In 2019 werkten er 7 vrijwilligers. Deze vrijwilligers beantwoorden bijvoorbeeld publieksvragen, ondersteunen in onderzoeken en projecten of houden ons archief bij.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was gemiddeld over het hele jaar 2019 7,8 procent. Het hele jaar was er met name sprake van langdurig verzuim, dat voor een groot deel niet werkgerelateerd was. Het terugdringen, en met name voorkomen, van (langdurig) verzuim heeft nog steeds volop aandacht van het MT. Samen met onze Arbodienstverlening worden interventies gedaan en trainingen verzorgd.

Opleidingen en coaching

Voor de groei en ontwikkeling van medewerkers en daarmee ook de organisatie is het belangrijk dat daar voldoende aandacht en ruimte voor is door middel van trainingen, opleidingen, workshops en coaching. Natuur & Milieu vindt het belangrijk dat medewerkers leren en groeien in hun kennis, vaardigheden (competenties) en houding. En dat medewerker werken aan hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Leiderschapstraject

Het doel van het leiderschapstraject was om met alle senior projectleiders en programmaleiders een breed team van ‘leiders’ te ontwikkelen met gedeelde eigenaarschap voor de ontwikkeling en het succes van Natuur & Milieu. De 13 senior projectleiders en programmaleiders hebben met behulp van een persoonlijk assessment, 3 masterclasses, 2 workshops, intervisies en met behulp van persoonlijke coaching zich persoonlijk, professioneel, en ook als groep ontwikkeld.

Werkplezierenquete (medewerkerstevredenheidsonderzoek)

Wij willen dat onze medewerkers met plezier bij Natuur & Milieu werken en bijdragen aan verbetering waar dat mogelijk is. Daarom hebben we in juli een organisatie-breed MTO gedaan. We hebben maar liefst een respons behaald van 96 procent. We geven onze algemene tevredenheid gemiddeld een 8,5 en daar zijn we trots op. De aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen krijgen de volle aandacht. Zowel op korte als op lange termijn. Deze variëren van verbetering van de werkomgeving tot minder werkdruk.

“Mijn eerste tijd bij Natuur & Milieu heeft me laten zien hoe het is om deel uit te maken van een dynamische organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. Het is leerzaam en ik ben bij een leuke groep collega’s terechtgekomen die me veel kunnen bijbrengen.”
– Titus, Projectmedewerker duurzame mobiliteit

Integriteit

Natuur & Milieu vindt het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers in een prettige en veilige omgeving kunnen werken. Ongewenst gedrag willen we zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we door werkprocessen zo in te richten dat er weinig aanleiding en gelegenheid is voor bijvoorbeeld fraude en corruptie. We hebben aandacht voor een ‘great place to work’ en organiseren sociale activiteiten en maandelijkse medewerkersbijeenkomsten waar in ieder geval twee keer per jaar integriteit besproken wordt. Ook kunnen collega’s en vrijwilligers altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. Om integriteit beter in te bedden is in 2019 gestart met het opstellen van een gedragscode en integriteitsbeleid. Hierin leggen we vast op welke manier we met elkaar samen willen werken, en wat de stappen zijn als er toch een keer sprake is van ongewenst gedrag. Dit is besproken met de OR, directie en de Raad van Toezicht en wordt begin 2020 vastgesteld.

Ondersteuning primaire processen

Het team Bedrijfsvoering zorgt voor de ondersteuning van de primaire processen en zorgt er onder meer voor dat de projectadministratie op orde is, de AVG wordt nageleefd en de ICT ondersteuning op orde is. Ook zijn zij verantwoordelijk voor (ontwikkeling van) het personeelsbeleid,. In 2019 is gestart met de verbetering van het projectmatig werken. Na een inventarisatie van de ervaringen en behoeften van collega’s middels een aantal gesprekken en de werkplezierenquête is een plan van aanpak gemaakt dat in 2020 uitgevoerd wordt. Ook is in 2019 een contract gesloten met een nieuwe accountant. Elke vijf jaar wordt gekozen voor een nieuwe accountant; hiermee houden we onszelf en onze werkprocessen scherp. Het team heeft de besluitvorming hierover door de Raad van Toezicht voorbereid.

Ondernemingsraad

Naast de basistaken waren de speerpunten van de Ondernemingsraad in 2019: heldere en constructieve communicatie, werkdruk en werkplezier. De OR adviseerde dit jaar o.a. over de wijziging van de statuten. In het voorjaar nam Kristel Lageweg afscheid van Natuur & Milieu. Lex Dolfing nam deze rol over en Daphne Schoneveld trad aan als nieuw lid. De ondernemingsraad bestond eind 2019 uit: Lenneke Bolkenbaas, Lex Dolfing, Atse van Pelt en Daphne Schoneveld. Nieuwe leden van de OR volgen altijd een cursus om hun rol goed te kunnen vervullen.

 

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor