De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van – en de algemene gang van zaken in – de organisatie. De raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu bestaat uit vijf tot negen personen, en is samengesteld aan de hand van een profielschets. Deze is gebaseerd op de aard en werkzaamheden van de organisatie en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden. De huidige leden van de raad komen uit de sfeer van het bedrijfsleven, de financiële en advieswereld, de rijksoverheid en maatschappelijke ondernemingen en organisaties. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële beloning. De raad houdt in een jaarlijkse evaluatie de uitoefening van zijn toezichthoudende rol tegen het licht en bekijkt elk jaar of haar samenstelling nog steeds adequaat is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie.
De ondernemingsraad heeft met betrekking tot één van de leden van de Raad van Toezicht een voordrachtsrecht.

Samenstelling

In 2019 nam de Raad van Toezicht afscheid van Sjoerd van Keulen, die sinds december 2009 voorzitter van de auditcommissie was. We bedanken hem hartelijk voor zijn steun, wijze raad en vertrouwen en de wijze waarop hij Natuur & Milieu met zijn kennis en deskundige adviezen heeft bijgestaan.
Hij werd in mei opgevolgd door Pim Mol, werkzaam bij de RABO Foundation en jarenlange ervaring in de financiële wereld en duurzaam beleggen. Om kennis te maken met de organisatie heeft hij op kantoor met diverse medewerkers korte kennismakingsgesprekken gevoerd en een medewerkersbijeenkomst bijgewoond.

Vergadering en bijeenkomsten

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu kwam in 2018 vijf keer plenair bijeen. De meeste leden waren bij alle vergaderingen aanwezig. Hans van der Vlist en Jerphaas Donner waren twee keer verhinderd.
De remuneratiecommissie sprak twee keer met de OR-leden van Natuur & Milieu over de algemene gang van zaken. Daarnaast hebben een aantal leden contact gehad met collega’s van Natuur & Milieu over specifieke onderwerpen zoals positionering en fondsenwerving, of namen zij deel aan bijvoorbeeld een lunchbijeenkomst of de nieuwjaarslunch. Ook hadden een aantal leden, al dan niet met het bestuur, afspraken over actuele zaken zoals het werven van een nieuwe accountant, gesprekken met de beoogde opvolger van Sjoerd van Keulen en over de samenwerking met Stichting De Noordzee met betrekking tot het gezamenlijke project ‘De Rijke Noordzee’.

De Rijke Noordzee: droomfonds project van de Nationale Postcode Loterij
Natuur & Milieu kreeg dit project in februari 2019 toegekend. Dit droomfonds wordt samen met Stichting De Noordzee uitgevoerd; het gaat om een bedrag van 8,5 miljoen euro met een looptijd van vijf jaar. Dit project is voor rekening en risico van beide partijen. De samenwerking is in 2019 vormgegeven en de governance ingericht waarbij ook het toezicht door vertegenwoordigers van de raden van toezicht van beide organisaties is geregeld. De definitieve samenwerkingsovereenkomst is in 2020 getekend.

Jaarlijks staan de formele onderwerpen op de agenda zoals het goedkeuren van de jaarrekening en bestuursverslag (mei), de begroting en het jaarplan (december), de financiële en strategische kwartaalrapportages, zelfevaluatie van de raad en, als werkgever van het bestuur, ook het jaarlijkse voortgangsgesprek en het maken van resultaatafspraken.

In 2019 stonden een aantal specifieke onderwerpen de agenda.Natuur & Milieu vindt het belangrijk om eens in de circa vijf jaar te veranderen van accountant. Dit om onszelf scherp te houden. Na de zomer is een contract met WITh accountants gesloten. We zien uit naar een even goede samenwerking met hen als met de accountants van Mazars.
De statuten en reglementen van de Raad van Toezicht, audit- en remuneratiecommissie en het bestuur zijn in november geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige regelgeving en praktijk. Ook is de raad dit jaar akkoord gegaan met het verlenen van een gedeeltelijke volmacht aan de hoofden bedrijfsvoering, programma’s en campagnes, met als doel de directeur-bestuurder te ontlasten.
Ook de werkplezierenquête die in 2019 is gehouden werd besproken evenals het integriteitsbeleid dat Natuur & Milieu ontwikkelt.
Enkele medewerkers hebben in de vergaderingen van de raad presentaties gegeven over de thema’s waaraan zij binnen Natuur & Milieu werken. Zo vertelden collega’s van de Groene11 en de senior adviseur public affairs en positionering over de samenwerking met de groene organisaties gericht op politieke beïnvloeding.
Ook waren de directeur van Stichting De Noordzee en de programmadirecteur van De Rijke Noordzee uitgenodigd om kennis te maken met de leden van de raad en een toelichting te geven op het grote Droomfondsproject De Rijke Noordzee. In dit vijfjarige project met financiering van de Nationale Postcode Loterij combineert Natuur & Milieu met Stichting De Noordzee natuurversterking en duurzame (wind) energie op zee. Een prachtige uitdaging!

Regelmatig wordt op basis van de agendapunten door de leden van de Raad van Toezicht gesproken met de directeur en MT leden over strategie en inhoudelijke strategische afwegingen. Dit leidt tot kritische reflectie: doen we als Natuur & Milieu de goede dingen? Wat is onze ambitie op langere termijn en welke positie en interventiestrategieën kiezen we? Pakt Natuur & Milieu de juiste rol en positie in het stikstofdossier?
Ook spraken we over de afwegingen die gemaakt zijn om het Klimaatakkoord uiteindelijk toch te tekenen en over de moeilijkheid van het vinden van partners voor het luchtvaart programma. De open en reflectieve wijze waarop deze moeilijke onderwerpen besproken zijn, heeft het vertrouwen van de Raad van Toezicht in de huidige directie en koers verder versterkt.

Auditcommissie

De auditcommissie kwam zes keer bijeen. Beide leden van de auditcommissie waren alle vergaderingen aanwezig. Een van deze bijeenkomsten betrof een gesprek met vertegenwoordigers van twee accountantskantoren die hun offertes toelichtten en dit leidde tot het advies van de auditcommissie om met WITh accountants in zee te gaan.
De auditcommissie bereidde de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor waarin de jaarrekening 2018 en de managementletter op de agenda stonden. Ook bespraken zij in hun vergaderingen de risicoanalyse en de financiële kwartaalrapportages en prognoses.
In de loop van 2019 werd duidelijk dat het financiële resultaat zou achterblijven bij de begroting, o.a. door een  hoog langdurig ziekteverzuim en het, om die reden, extern inhuren van extra capaciteit. Na het positieve resultaat van 2018 is door de Raad van Toezicht en het bestuur besloten dat dit acceptabel is als daarmee ingezet kan worden op een langere termijn investering in mensen. Er is gekozen voor opleiding en training van collega’s om de strategische koers in de programma’s die in de Meerjarenvisie uiteen is gezet goed uit te kunnen voeren en meer impact te kunnen maken.
De raad bedankt de directeur en het managementteam, de overige medewerkers en vrijwilligers van Natuur & Milieu hartelijk voor hun betrokken en succesvolle inzet voor de organisatie en kijkt uit naar 2020 en de impact die Natuur & Milieu gaat maken. Aan de plannen voor dit jaar zal het niet liggen: voor alle thema’s – energie, mobiliteit, grondstoffen en voedsel – wordt er gewerkt aan mooie, impactvolle projecten.

Ook bedanken we alle partners, financiers, donateurs en volgers van Natuur & Milieu voor hun vertrouwen en steun.

Namens de Raad van Toezicht,
Utrecht, mei 2020
Peter Molengraaf

Verantwoordingsverklaring

Samenstelling Raad van Toezicht 2019

Peter C. Molengraaf

Voorzitter, Lid remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftredend per: juli 2022

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Investeerder en directie-adviseur

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Bestuur HollandSolar
 • Voorzitter Raad van Commissarissen AEB Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht van Kadaster
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Greenflux en Ecovat
 • Lid Raad van Commissarissen Vopak Nederland
 • Associate Partner Kalavasta

Jerphaas Donner

Lid

Meer informatie

Aftredend per: december 2019

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Strategisch adviseur duurzaamheid, gemeente Barneveld

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting wAarde
 • Community manager platform G1000.nu
 • Directeur van G1000.pro
 • Founder Milieukontakt Macedonia

Sjoerd van Keulen

Voorzitter auditcommissie tot mei 2019

Meer informatie

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Adviseur Stichting PharmAcces
 • Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V.
 • Lid Raad van Toezicht WNF

Ellen Kooij

Voorzitter remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftredend per: september 2021

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Business developer en adviseur op het gebied van Marketing, Branding en Innovatie voor ondernemers met een sociale en/of duurzame missie of doelstelling als partner HopStep&Leap Company

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht ‘100WEEKS’

Pim Mol

Voorzitter auditcommissie, lid Toezicht project De Rijke Noordzee.

Meer informatie

Aftredend per: mei 2023

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: managing director Rabo Foundation

Nevenfuncties:

 • Penningmeester Nederlandse Bach Vereniging
 • Lid Curatorium Post doc Verandermanagement VU
 • Lid Rabo Kunstcollectie
 • Chairperson of the Board Agribusiness Development Centre Uganda | ADC in Uganda
 • Boardmember NMB Foundation for Agricultural Development | NFAD in Tanzania

Hans van der Vlist

Lid

Meer informatie

Aftredend per: april 2020

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Stichting De Schiedamse molens
 • Voorzitter bestuur Nederlandse Stichting Geluidshinder
 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Slibverwerking Noord-Brabant
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Streekeigen Producten Nederland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Warmte Bedrijf Rotterdam (sinds medio 2019)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Platform 31
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Vestia Groep
 • Lid bestuur Stichting Kennis en Innovatie Centrum Westelijke Veenweiden
 • Lid Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Marieke van der Werf

Lid auditcommissie

Meer informatie

Aftredend per: september 2022

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Partner/Directeur Dröge & van Drimmelen

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies NUDGE
 • Lid Raad van Advies ACRRES
 • Lid Raad van Advies Social Enterprises NL
 • Lid Raad van Toezicht Lucia Marthas Institute for Perfoming Arts
 • Directeur Dr2 New Economy
 • Directeur Energietransitie Groen Gas Nederland
 • Voorzitter Recycling Forum Nederland
 • Bestuurslid duurzame gassen KVGN