Richtlijnen & Gedragscodes

Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden codes, regels en richtlijnen, die Natuur & Milieu onderschrijft.

Met bijna 180 andere maatschappelijke organisaties werken we samen in Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goede doelen. Deze vereniging biedt ons een platform om de maatschappelijke waarde van goede doelen te versterken, en biedt handvatten bij het versterken van de transparantie van onze bedrijfsvoering. Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden de volgende codes, regels en richtlijnen, die Natuur & Milieu dus ook onderschrijft:

  • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels);
  • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’;
  • Erkenningsregeling Goede Doelen;
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen;
  • Richtlijn financieel beheer goede doelen;
  • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.

Natuur & Milieu heeft het CBF Keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving). Jaarlijks toetst het CBF of we voldoen aan de eisen. Doel hiervan is mensen te laten zien dat zij met een gerust hart geld kunnen geven aan goede doelen met het CBF Keurmerk zoals Natuur & Milieu. In 2019 was integriteit een van de aandachtspunten van het CBF en van Goede Doelen Nederland. Ook Natuur & Milieu heeft dit onderwerp opgepakt en besprak integriteit met collega’s in de medewerkersbijeenkomst, de OR en met de Raad van Toezicht en stelt een gedragscode en integriteitsbeleid vast (begin 2020 vastgesteld).

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor