Samenvatting

Weinig tijd? Lees hieronder de beknopte samenvatting van het jaarverslag.

Op het moment dat we ‘live’ gaan met dit jaarverslag is Nederland en de wereld in de ban het corona-virus. Dit heeft ongekende gevolgen voor de samenleving en de economie. Ook in deze moeilijke context zoekt Natuur & Milieu naar manieren om een positieve bijdrage te leveren, passend bij de behoeften die nu leven. In samenwerking met overheid, bedrijven en mensen, gaan we vastberaden door om stappen te zetten naar een duurzame toekomst voor iedereen.

2019 in het kort

Natuur & Milieu heeft een intensief jaar achter de rug, waarin veel is bereikt. Meer dan ooit ging het in de samenleving over de natuur, het klimaat en het milieu. De rechter deed in mei een uitspraak over stikstof (PAS), in juni werd het Klimaatakkoord na ruim 1,5 jaar onderhandelen gesloten en in december sprak de Hoge Raad een vonnis uit over de Urgenda-klimaatzaak. Deze ontwikkelingen hebben veel effect op de samenleving. En al deze aandacht voor natuur, klimaat en milieu veroorzaakte ook maatschappelijke onrust. Maar deze grote transitie biedt ook kansen. Kansen om maatregelen te nemen die goed zijn voor korte en lange termijn, die voor nieuw perspectief zorgen.

Onze aanpak: van chaos naar verduurzaming

Een duurzame toekomst voor iedereen is mogelijk. Het wordt steeds duidelijker dat het anders moet en anders kan! Maar we zien ook dat het debat verhardt. Bestaande belangen van bijvoorbeeld de luchtvaartsector, de boeren, de bouw en de industrie komen in het nauw. Dat verklaart de toegenomen weerstand vanuit alle hoeken. Als we de maatschappelijke onrust verklaren vanuit het transitiemodel van DRIFT betekent het dat we een kantelpunt aan het naderen zijn. Om iedereen mee te nemen op weg naar die duurzame toekomst, moeten bedrijven hun activiteiten ombouwen of afbouwen. Natuur & Milieu lobbyde afgelopen jaar richting de overheid en politiek om hen te motiveren verantwoordelijkheid en regie te nemen. Zonder beleid komt er geen systeemverandering. Met de koplopers in verschillende sectoren werkten we samen. We namen mensen mee in ons transitiedenken door te laten zien hoe het anders kan en we vroegen ze om steun. We vertelden waarom gedragsverandering nodig is, wat er al gebeurt, en wat het onszelf, het klimaat en de natuur oplevert.

Resultaten

Natuur & Milieu werkt op de thema’s waar de grootste impact te behalen is voor een duurzame toekomst voor iedereen. We richten ons op de terreinen met de grootste klimaatvoetafdruk: energie, mobiliteit, voedsel en grondstoffen. Binnen deze thema’s richten we ons op veranderingen die goed zijn voor het klimaat en voor biodiversiteit. We lichten hieronder een aantal projecten toe waar we veel impact hebben bereikt het afgelopen jaar:

Klimaatakkoord
Onze inspanningen voor het Klimaatakkoord zijn het meest in het oog springend geweest. We hebben dit jaar intensief onderhandeld over de inhoud. We willen aan de slag en daarom hebben we het akkoord ondertekend. We maken ons in 2020 hard voor de uitvoering en verdere aanscherping van het akkoord.

De verduurzaming van de luchtvaart
Vliegen is één van de meest vervuilende manieren van transport, maar toch blijft de luchtvaartsector groeien. Er ontstaat een flinke druk op het klimaat door uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. We moeten daarom anders en duurzamer gaan reizen met de trein, elektrische auto of bus zodat emissievrij reizen in 2050 mogelijk is. We schreven in 2019 een duurzame luchtvaartvisie en actie-agenda en overhandigden deze aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat, beleidsmakers, politici en bedrijven. En we publiceerden de eerste duurzame reisgids.

Nieuwe warmte
We moeten in Nederland van het aardgas af. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Deze uitstoot zorgt voor verdere opwarming van de aarde. Gelukkig zijn er alternatieven voor verwarming, koken en het krijgen van warm water uit de kraan en douche, en kunnen we ook nog veel energie besparen door goede isolatie. We publiceerden in 2019 de Gasmonitor, met bedrijven sloten we een Warmtepact, met als doel de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen en maakten isoleren onder een groter publiek bekend met Kim Feenstra in een isolatiejurk.

Waterkwaliteit & Biodiversiteit
De Nederlandse waterkwaliteit staat zwaar onder druk. Daardoor loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder. Een groot deel van de vervuiling komt door mest en bestrijdingsmiddelen. Dat komt in het water terecht, deels rechtstreeks en deels via het grondwater. We willen de vervuiling bij de bron aanpakken. Met grootschalig burgeronderzoek vingen we watermonsters waardoor we op meer dan 850 plekken de waterkwaliteit konden meten. Met onderzoek, lobby en via media agendeerden we de slechte waterkwaliteit in overige wateren (sloten, grachten).

Nederland Zoemt
Heel Nederland kwam in 2019 in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening, en de helft van de soorten is in gevaar. Ook dit jaar organiseerden we de Nationale Bijentelling, waardoor mensen ons hielpen inzicht te krijgen in de bijenpopulatie. Deze data gebruikten we in onze lobby naar gemeenten. Een gemeente kan veel doen om te zorgen dat de wilde bijen het nog beter doen, zoals het bieden van meer voedsel- en nestgelegenheid. Daarnaast werkten we samen met het Wellantcollege om via het groene mbo-onderwijs de (toekomstige) hoveniers en groenvoorzieners klaar te stomen voor bijvriendelijk beheer. Daarvoor ontwikkelden we lesmateriaal en een spel.

De Rijke Noordzee
Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bedekt met natuurlijke riffen zoals oesterbanken. Door menselijk ingrijpen en ziektes zijn deze verdwenen. Door het plaatsen van levende riffen op de bodem van windparken in de Noordzee herstellen we de onderwaternatuur. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee. Uit de eerste monitoringsexpeditie bleek dat natuurontwikkeling binnen windmolenparken kansrijk is. In 2019  kregen we 8,5 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij om dit project te financieren.

Vooruitblik 2020

Onze Meerjarenvisie 2019-2021 ‘Impact en Focus’, geeft ons richting. Door steeds slimmer na te denken over samenhangende interventies (lobby, onderzoek en campagnes) willen we nog effectiever worden in het realiseren van duurzame veranderingen. 2020 wordt beheerst door de coronacrisis. De samenleving wordt hard geraakt. Straks zijn er investeringen nodig voor herstel. Natuur & Milieu pleit daarbij voor een toekomstgerichte aanpak. Daarnaast worden er dit jaar ingrijpende besluiten genomen op onze thema’s. Het is een belangrijk jaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Veel afspraken moeten landen in wetgeving, daar werken wij aan mee. Dit wordt naar verwachting ook het jaar van de luchtvaartnota en het jaar van nieuwe maatregelen in de landbouw en voor de natuur om een antwoord te hebben op de stikstofcrisis. Ook willen we mensen inspireren met onze campagnes. We brengen de Doggybagcampagne opnieuw uit, starten onze campagne “vakantie zonder vliegen” met een afkickkliniek voor vliegschaamte op de Vakantiebeurs, we schalen Auto van de Straat op en we vernieuwen ons platform Slimwoner.

Financien 2019

We streven er in ons werk naar om jaarlijks onze kosten en baten in balans te houden. Het resultaat in 2019 was 93.373 euro negatief bij een som van de baten van 5.897.520 euro. Dit resultaat is het gevolg van een bewuste keuze. De financiële situatie van Natuur & Milieu is goed, met dank aan de steun van de Nationale Postcode Loterij, Adessium Foundation, Stichting Albron, European Climate Foundation, Fred Foundation en onze vele andere partners (zoals bedrijven en overheden) en onze donateurs. We hebben een stabiele financiële basis waarop we verder kunnen bouwen.

 

inkomsten herkomst natuur en milieu jaarverslag 2019

 

Financiele vooruitblik

Momenteel heeft het corona-virus de gehele wereld in zijn greep. Natuur & Milieu neemt alle maatregelen conform de voorschriften van de overheid om bij te dragen aan vertraging van verspreiding van het virus. We verwachten dat ook de omzet van Natuur & Milieu zal lijden onder deze situatie. Liquiditeit is geen probleem, maar voor de terugloop in omzet zijn waarschijnlijk wel maatregelen nodig. We zullen al onze vindingrijkheid aanwenden om op passende wijze te blijven werken aan onze missie. Ook in 2020 blijven wij ons met veel enthousiasme en vastberadenheid inzetten voor een mooi, gezond en duurzaam Nederland.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor