Samenvatting

Weinig tijd? Lees hieronder de beknopte samenvatting van het jaarverslag.

2018 in het kort

Natuur & Milieu heeft een uniek jaar achter de rug, waarin veel is bereikt. We hebben hard aan verandering gewerkt op de thema’s energie, voedsel, mobiliteit en grondstoffen. Onze inspanningen voor het Klimaatakkoord zijn het meest in het oog springend geweest. Maar naast het Klimaatakkoord hebben we dit jaar gewerkt aan een vijftal sleutelprojecten, waaronder onze luchtvaartcampagne voor een eerlijke prijs voor vliegen. Natuur & Milieu heeft zich met acties op ons platform Slimwoner ingezet om mensen te bewegen hun huis te isoleren. Om de bij te beschermen hebben we met Nederland Zoemt 50 gemeenten bijvriendelijk gemaakt en hebben meer dan 4.000 mensen meer dan 45.000 bijen geteld. We hebben veel aandacht gegenereerd voor het eten van minder vlees. Daarnaast hebben we binnen het project De Rijke Noordzee de eerste oesterkooien en rifballen geplaatst in een windpark op zee.  De in de jaren 2016 en 2017 doorgevoerde vernieuwing van Natuur & Milieu (o.a. reorganisatie, directiewisseling, nieuwe huisvesting en strakkere sturing op de projectfinanciën) heeft zich niet alleen vertaald in een versterkte positie in het maatschappelijke en politieke krachtenveld, maar ook in een gezondere financiële huishouding. We sluiten 2018 af met een mooi positief resultaat.

Onze aanpak

Om onze impactdoelen te halen, zal er veel moeten veranderen in de maatschappij. Het aandeel duurzame producten en diensten moet toenemen, terwijl het aandeel niet-duurzame producten en diensten daalt. Natuur & Milieu wil deze bewegingen versnellen, door te werken met een verandertheorie. We stimuleren duurzame alternatieven, maatregelen en bedrijven en proberen vervuilende activiteiten af te remmen of om te buigen. We wijzen nooit alleen maar op het probleem, maar zijn altijd oplossingsgericht. Op die manier maken we de markt duurzaam, brengen we de uitstoot van broeikasgassen naar nul en wordt de samenleving klimaatneutraal. Altijd met oog voor de sociale context want verandering is mensenwerk.

RESULTATEN

Energie
In 2018 maakten we ons hard voor een ambitieus Klimaatakkoord. We zijn het nog niet eens geworden maar het Klimaatakkoord heeft wel meer momentum voor duurzaamheid in de samenleving gecreëerd. Daarnaast zetten we in op wind op zee gecombineerd met het creëren van nieuwe bronnen van biodiversiteit. We zijn groot in het nieuws gekomen met ons Gasmonitor-onderzoek over de uitrol van alternatieven voor aardgasverwarming. En ruim 117.000 mensen wisten ons platform Slimwoner te vinden.

Mobiliteit
In 2018 zetten we vol in op het inzichtelijk maken van de milieuimpact van luchtvaart. We haalden maar liefst 25.631 handtekeningen op tegen belastingvrij vliegen en maakten ons hard voor een eerlijke prijs voor vliegtickets. Door onze campagne ‘Road to Zero’ zetten 40 grote bedrijven in 2018 stappen om hun wagenpark te elektrificeren. Daarnaast hebben 45 grote bedrijven met elkaar afgesproken om de uitstoot door hun zakelijke reizen in 2030 met de helft terug te brengen. Met onze praktische EV-Routekaart kunnen organisaties nu stap voor stap overschakelen op elektrisch rijden.

Voedsel
In april verscheen ons rapport over de eerlijke prijs van vlees dat veel aandacht genereerde, zowel in de media als binnen het politieke debat. Binnen ons project het Menu van Morgen werkten we verder aan een duurzaam consumptiepatroon. We bereikten online bijna 1 miljoen mensen met onze campagne #grillenmetgroenten. En we ontwikkelden het project ‘Restaurants van Morgen’ waarin restaurants worden gestimuleerd om duurzamer om te gaan met hun grondstoffen.

Grondstoffen
We hebben dit jaar met vele partijen en overheid samengewerkt aan de vertaling van het Grondstoffenakkoord (2017) in een uitvoeringsprogramma dat als doel heeft grondstofverspilling en vervuiling te verminderen. We hebben ook gewerkt aan de voorbereidingen van het Plastic Pact, (getekend in februari 2019), waarin de samenwerking tussen bedrijven, overheid en Natuur & Milieu is vastgelegd, gericht op het beter recyclebaar maken van plastic verpakkingen. En we hebben een visie opgesteld over de inzet van biomassa die wordt gebruikt in alle relevante lobbyprojecten.

 

Vooruitblik 2019

In onze nieuwe Meerjarenvisie staan ‘Impact en Focus’ centraal. Daar gaan we in 2019 verder handen en voeten aan geven. Voor 2019 heeft Natuur & Milieu weer een breed pakket aan activiteiten voorzien, waarin we samen met bedrijven, mensen en overheid werken aan doorbraken in verduurzaming in de markt. In februari kregen we het prachtige bericht dat onze Droomfondsaanvraag bij de Nationale Postcode Loterij voor het project De Rijke Noordzee gehonoreerd is. Naast De Rijke Noordzee werken we in 2019 met vijf spraakmakende en representatieve belangrijke projecten. Dit zijn Luchtvaart, Klimaatakkoord, Waterkwaliteit & Biodiversiteit, Nieuwe Warmte en Nederland Zoemt.

Financien

We sluiten 2018 af met een mooi positief resultaat. Deze cijfers konden we realiseren dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij, onze vele andere partners (zoals fondsen, bedrijven, overheden) en onze donateurs.

Het resultaat is voor een belangrijk deel te danken aan een substantiële gift en een groot bedrag uit een nalatenschap. Omdat Natuur & Milieu altijd voorzichtig is bij het begroten van deze inkomensposten, kan de besteding van deze ontvangen middelen voor onze doelen veelal pas gerealiseerd worden in de jaren die volgen op het jaar van ontvangst.

 

 

 

Financiele vooruitblik

De begroting en het jaarplan voor 2019 laten zien dat onze financiële huishouding goed op orde is. Met het positieve resultaat over 2018 kunnen we in 2019 nog meer impact realiseren door de inzet van meer middelen. Ook in 2019 blijven wij ons met veel enthousiasme inzetten voor een mooie, gezonde en duurzame wereld.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor